Wij zijn Manufy BV met het volgende adres: Sylviuslaan 5, Groningen en postcode: 9728 NS. U vindt ons bij de KvK onder het volgende nummer: 77256026.

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op: support@manufy.com .

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing bij het gebruik van de Website, www.manufy.com, inclusief subdomeinen (de Website).

Artikel 2 – Algemeen
 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer u de Website gebruikt en gelden voor alle door ons aangeboden diensten.
 2. We behouden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Door gebruik te maken van de Website accepteert u de laatste versie van de Algemene Voorwaarden.
 3. Afwijkende voorwaarden zijn alleen van toepassing indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden nietig of nietig is, laat dit de toepasselijkheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden onverlet. Het nietige of nietige gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die veel lijkt op de nietige bepaling.
Artikel 3 – Het Platform
 1. Het doel van de Website is om kopers, merken en freelancers in contact te brengen met de beste en meest duurzame fabrikanten binnen de EU.
 2. Manufy BV is nimmer partij bij de uiteindelijke overeenkomst tussen gebruikers van het platform.
 3. Hoewel we ernaar streven een optimale gebruikerservaring te bieden, leveren we onze Diensten zoals ze zijn, zonder enige garantie met betrekking tot de kwaliteit van de aangeboden diensten.
Artikel 4 – Gebruiksvoorwaarden van de Website
 1. U mag de Website niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Nederlandse wet of andere toepasselijke regels of voorschriften.
 2. Het volgende mag je niet verspreiden:
   • pornografische video’s, afbeeldingen of ander materiaal met erotische inhoud;
   • teksten, afbeeldingen of andere media met erotische inhoud;
   • spam;
   • valse of misleidende informatie;
   • virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om onze computers of die van andere gebruikers te schaden.
 3. Het is niet toegestaan een account aan te maken onder de naam van iemand anders of zich voor te doen als iemand anders.
 4. U bent verplicht om persoonlijke gegevens die u van andere gebruikers hebt verkregen, niet openbaar te maken en het is u verboden deze te misbruiken.
 5. Het is niet toegestaan andere gebruikers te benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
Artikel 5 – Beschikbaarheid van de Website
 1. We zullen er alles aan doen om de Website te allen tijde beschikbaar te maken.
 2. We kunnen niet garanderen dat de Website zonder fouten, beperkingen, bugs of 24/7 beschikbaar is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van de Website of door bugs of fouten.
 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door foutieve informatie op de website
Artikel 6 – Gebruikersaccount
 1. Mogelijk moet u uw accountgegevens en wachtwoord vertrouwelijk behandelen. Gebruik een veilig wachtwoord dat bestaat uit letters, symbolen en cijfers en dat minimaal 8 tekens lang is. Het gebruik van uw account is voor eigen risico. Activiteit op uw account wordt persoonlijk aan u toegeschreven.
 2. Meld misbruik van uw account of gebruik zonder uw toestemming zo snel mogelijk en wijzig uw wachtwoord.
Artikel 7 – Prijzen en betalingen

Sommige diensten op de Website kunnen worden gekocht met credits. U kunt deze credits kopen via Website. De prijs van deze credits wordt vermeld bij hun aankoop. Credits kunnen tot een jaar na aankoop worden gebruikt.

Artikel 8 – Recht om uw account te sluiten

Wij behouden ons het recht voor om u (tijdelijk) de toegang tot uw account te ontzeggen of uw account te sluiten en te verwijderen in geval van vertraagde betaling, wanbetaling, misbruik of overtreding van deze Algemene Voorwaarden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deze handelingen van welke aard dan ook.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid en privacy

We zullen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen en bewaren in overeenstemming met ons privacybeleid. U kunt ons privacybeleid hier lezen.

Artikel 10 – Conflictoplossing

Wij zijn niet verplicht om te helpen bij het oplossen van conflicten tussen verkopers/fabrikanten en kopers/merken.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 1. directe of indirecte schade geleden als gevolg van het gebruik van onze Website, ongeacht of de claim is gebaseerd op een garantieregeling, overeenkomst of enig ander rechtsbeginsel;
 2. directe of indirecte schade die het gevolg is van (onrechtmatige) informatie verstrekt op de Website, ongeacht of die informatie door ons is verstrekt of door een andere partij actief op de Website;
 3. schade als gevolg van fouten gemaakt door derden of veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van de Website als gevolg van omstandigheden buiten onze invloedssfeer.
Artikel 12 – Vrijwaring

Door gebruik te maken van de Website vrijwaart u ons van alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten van derden die voortvloeien uit het gebruik van de Website of de Diensten. Deze clausule is niet van toepassing in geval van onrechtmatige opzet of grove schuld onzerzijds.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom
 1. Alle merkrechten, auteursrechten, databankrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook die op de Website rusten, samen met de onderliggende softwarecode, zijn exclusief eigendom van Manufy BV
 2. Manufy BV verleent u hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije en herroepbare licentie om de Website voor persoonlijk gebruik te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Door onze website te gebruiken, geeft u ons een, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en wereldwijde licentie om alle inhoud die u uploadt op de website te gebruiken.
 4. Door de Website te gebruiken en inhoud te uploaden, verklaart u dat:
   • u bent de enige en exclusieve eigenaar van die inhoud; of
   • u alle benodigde licenties, toestemmingen, toestemmingen of ontheffingen hebt verkregen om de inhoud te uploaden.
Artikel 14 – Toepasselijk recht

Nederlands recht

Artikel 15 – Bevoegde rechter

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen u en Manufy BV zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Noord-Nederland in Nederland.

v1.0 23-11-2020