podmienky

Sme Manufy B.V. s nasledujúcou adresou: Peizerweg 132, Groningen a poštovým smerovacím číslom: 9272 AN. Nájdete nás v obchodnej komore pod týmto číslom: 77256026.

Ak máte otázky týkajúce sa týchto všeobecných podmienok, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: support@manufy.com .

Článok 1 - Uplatniteľnosť

Tieto všeobecné podmienky používania (Všeobecné podmienky) platia pri používaní webovej stránky www.manufy.com, vrátane subdomén (webová stránka).

Článok 2 - Všeobecné ustanovenia
 1. Všeobecné podmienky platia, keď používate webovú stránku, a vzťahujú sa na všetky nami ponúkané služby.

 2. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť Všeobecné podmienky. Používaním webových stránok akceptujete najnovšiu verziu všeobecných podmienok.

 3. Odchylné podmienky sú použiteľné, iba ak sme s nimi písomne ​​súhlasili.

 4. Ak je ktorákoľvek časť týchto všeobecných podmienok neplatná alebo neplatná, nebude to mať vplyv na použiteľnosť zvyšku týchto všeobecných podmienok. Časť, ktorá je neplatná alebo neplatná, sa nahradí ustanovením, ktoré sa veľmi podobá ustanoveniam, ktoré je neplatné alebo neplatné.

Článok 3 - Platforma
 1. Cieľom tejto webovej stránky je spojiť kupujúcich, značky a nezávislých pracovníkov s najlepšími a najudržateľnejšími výrobcami v rámci EÚ.

 2. Spoločnosť Manufy B.V. nikdy nie je stranou konečnej dohody medzi používateľmi platformy.

 3. Aj keď sa snažíme poskytovať optimálne užívateľské prostredie, poskytujeme naše Služby tak, ako sú, bez akýchkoľvek záruk týkajúcich sa kvality ponúkaných služieb.

Článok 4 - Podmienky používania webových stránok
 1. Webovú stránku nemôžete používať spôsobom, ktorý porušuje holandské zákony alebo iné príslušné pravidlá alebo nariadenia.

 2. Nemáte oprávnenie šíriť nasledovné:

  • pornografické videá, obrázky alebo iný materiál s erotickým obsahom;
  • texty, obrázky alebo iné médiá s erotickým obsahom;
  • nevyžiadaná pošta;
  • nepravdivé alebo zavádzajúce informácie;
  • vírusy, malware, spyware alebo iný softvér určený na poškodenie našich počítačov alebo iných používateľov.
 3. Nemáte oprávnenie vytvárať si účet pod menom niekoho iného alebo predstierať, že ste niekým iným.

 4. Ste povinní nezverejňovať osobné údaje získané od iných používateľov a máte zakázané ich zneužitie.

 5. Nemáte dovolené oslovovať iných používateľov na iné komerčné účely, ako na ktoré je určená webová stránka.

Článok 5 - Dostupnosť webovej stránky
 1. Vyvinieme všetko úsilie, aby sme webovú stránku neustále sprístupňovali.

 2. Nezaručujeme, že webová stránka nie je bez chýb, obmedzení, chýb alebo je k dispozícii nepretržite. Neprijímame nijakú zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody, spôsobené nedostupnosťou webových stránok alebo chybami alebo chybami.

 3. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené chybnými informáciami na webových stránkach

Článok 6 - Používateľský účet
 1. Možno budete musieť zaobchádzať s údajmi o vašom účte a heslom ako s dôvernými. Používajte bezpečné heslo pozostávajúce z písmen, symbolov a číslic, ktoré má najmenej 8 znakov. Používanie vášho účtu je na vaše vlastné riziko. Aktivita na vašom účte bude pripísaná vám osobne.

 2. Čo najskôr nahláste akékoľvek zneužitie vášho účtu alebo akékoľvek použitie bez vášho súhlasu a zmeňte svoje heslo.

Článok 7 - Ceny a platby

Niektoré služby na webových stránkach je možné kúpiť za kredity. Tieto kredity si môžete kúpiť cez webovú stránku. Cena týchto kreditov je uvedená pri ich kúpe. Kredity môžu byť použité rok po ich zakúpení.

Článok 8 - Právo na zrušenie vášho účtu

Vyhradzujeme si právo (dočasne) odmietnuť vám prístup k vášmu účtu alebo uzavrieť a vymazať váš účet v prípade oneskorenej platby, nezaplatenia, zneužitia alebo porušenia týchto všeobecných podmienok. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené týmito činmi.

Článok 9 - Dôvernosť a súkromie

Vaše osobné údaje budeme uchovávať v tajnosti a ukladať ich v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Naše pravidlá ochrany osobných údajov si môžete prečítať tu .

Článok 10 - Riešenie konfliktov

Nie sme povinní pomáhať pri riešení konfliktov medzi predajcami / výrobcami a kupujúcimi / značkami.

Článok 11 - Zodpovednosť

Nie sme zodpovední za:

 1. priama alebo nepriama škoda, ktorá vznikla v dôsledku použitia našej webovej stránky, bez ohľadu na to, či je alebo nie je nárok založený na záručnej schéme, dohode alebo inom právnom princípe;

 2. priama alebo nepriama škoda, ktorá je výsledkom (nesprávnych) informácií poskytovaných na webových stránkach, bez ohľadu na to, či sme tieto informácie poskytli my alebo iná strana pôsobiaca na webových stránkach;

 3. škody vyplývajúce z chýb tretích strán alebo z dôvodu nedostupnosti webových stránok v dôsledku okolností mimo rámec nášho vplyvu.

Článok 12 - Odškodnenie

Používaním webových stránok nás odškodňujete za všetky nároky, záväzky, škody, straty a výdavky tretích strán vyplývajúce z používania webových stránok alebo služieb. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady nezákonného úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti z našej strany.

Článok 13 - Duševné vlastníctvo
 1. Všetky práva na ochranné známky, autorské práva, práva na databázy a akékoľvek ďalšie práva duševného vlastníctva akejkoľvek povahy, ktoré vznikajú na webových stránkach spolu s príslušným softvérovým kódom, sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Manufy B.V.

 2. Spoločnosť Manufy B.V. vám týmto udeľuje celosvetovú, nevýhradnú, neprenosnú, bezplatnú a odvolateľnú licenciu na používanie webovej stránky na osobné použitie v súlade s týmito všeobecnými podmienkami.

 3. Používaním našej webovej stránky nám dávate nevýhradnú, bezplatnú, prenosnú a celosvetovú licenciu na použitie ľubovoľného obsahu, ktorý na web nahráte.

 4. Používaním webových stránok a nahrávaním obsahu vyhlasujete, že:

  • ste výlučným vlastníkom tohto obsahu; alebo
  • získali ste všetky potrebné licencie, súhlasy, povolenia alebo výnimky na nahranie obsahu.
Článok 14 - Rozhodné právo

Holandské právo

Článok 15 - Príslušný súd

Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito všeobecnými podmienkami služby a so všetkými dohodami medzi vami a spoločnosťou Manufy B.V. alebo v súvislosti s nimi, budú predložené výlučne príslušnému súdu v holandskom Noord-Nederland.

v1.0 23-11-2020