Sme Manufy B.V. s nasledujúcou adresou: Sylviuslaan 5, Groningen a PSČ: 9728 NS. U Obchodnej komory nás nájdete na nasledujúcom čísle: 77256026.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto všeobecných podmienok, môžete nás kontaktovať poštou na adrese: support@manufy.com.

Článok 1 – Uplatniteľnosť

Tieto všeobecné podmienky používania (všeobecné podmienky) sa uplatňujú pri používaní webovej stránky, www.manufy.com vrátane subdomén (ďalej len „webová stránka“).

Článok 2 – Všeobecné
 1. Všeobecné podmienky sa vzťahujú, keď používate webovú stránku a vzťahujú sa na všetky služby, ktoré ponúkame.
 2. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť všeobecné podmienky. Používaním webovej stránky súhlasíte s najnovšou verziou Všeobecných podmienok.
 3. Odchyľujúce sa podmienky sa uplatňujú len vtedy, ak sme s nimi písomne súhlasili.
 4. Ak je ktorákoľvek časť týchto Všeobecných podmienok neplatná alebo neplatná, nemá to vplyv na uplatniteľnosť zvyšných všeobecných podmienok. Časť, ktorá je neplatná alebo neplatná, sa nahrádza ustanovením, ktoré sa veľmi podobá ustanoveniu, ktoré je neplatné alebo neplatné.
Článok 3 – Platforma
 1. Cieľom webovej stránky je prepojiť kupujúcich, značky a nezávislých pracovníkov s najlepšími a najudržateľnejšími výrobcami v rámci EÚ.
 2. Manufy B.V. nikdy nie je zmluvnou stranou konečnej dohody medzi používateľmi platformy.
 3. Aj keď sa snažíme poskytovať optimálny užívateľský zážitok, poskytujeme naše služby tak, ako je to bez akýchkoľvek záruk týkajúcich sa kvality ponúkaných služieb.
Článok 4 – Podmienky používania webovej stránky
 1. Webovú stránku nemôžete používať spôsobom, ktorý porušuje holandské zákony alebo akékoľvek iné platné pravidlá alebo predpisy.
 2. Nie je dovolené šíriť nasledovné:
   • pornografické videá, obrázky alebo iný materiál s erotickým obsahom;
   • texty, obrázky alebo iné médiá s erotickým obsahom;
   • spam;
   • nepravdivé alebo zavádzajúce informácie;
   • vírusy, malvér, spyware alebo iný softvér určený na poškodenie našich počítačov alebo iných používateľov.
 3. Nie je dovolené vytvoriť si účet pod menom niekoho iného alebo predstierať, že ste niekto iný.
 4. Ste povinní nezverejňovať osobné údaje získané od iných používateľov a máte zakázané ich zneužívať.
 5. Nie ste oprávnení osloviť iných používateľov na iné komerčné účely, ako je to, na ktoré je webová stránka určená.
Článok 5 – Dostupnosť webovej stránky
 1. Vynaložíme všetko úsilie na to, aby bola webová stránka vždy k dispozícii.
 2. Nezaručujeme, že webová stránka je bez chýb, obmedzení, chýb alebo dostupných 24 hodín denne 7 dní v týždni. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, spôsobené nedostupnosťou webovej stránky alebo chybami alebo chybami.
 3. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené chybnými informáciami na webovej stránke
Článok 6 – Používateľský účet
 1. S údajmi o svojom účte a heslom môžete zaobchádzať dôverne. Používajte bezpečné heslo, ktoré sa skladá z písmen, symbolov a číslic a ktoré má dĺžku najmenej 8 znakov. Používanie vášho účtu je pre vaše vlastné riziko. Aktivita na vašom účte vám bude pripísaná osobne.
 2. Prosím, oznámte akékoľvek zneužitie svojho účtu alebo akékoľvek použitie bez vášho súhlasu čo najskôr a zmeňte svoje heslo.
Článok 7 – Ceny a platby

Niektoré služby na webovej stránke je možné zakúpiť pomocou kreditov. Tieto kredity si môžete kúpiť cez webovú stránku. Cena týchto kreditov je uvedená pri ich nákupe. Kredity je možné použiť rok po ich zakúpení.

Článok 8 – Právo na zrušenie účtu

Vyhradzujeme si právo (dočasne) odoprieť vám prístup k vášmu účtu alebo zatvoriť a odstrániť váš účet v prípade oneskorenej platby, nezaplatenia, zneužitia alebo porušenia týchto všeobecných podmienok. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené týmito činmi.

Článok 9 – Dôvernosť a súkromie

Vaše osobné údaje budeme uchovávať v tajnosti a uchovávať ich v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať tu.

Článok 10 – Riešenie konfliktov

Nie sme povinní pomáhať pri riešení konfliktov medzi predajcami / výrobcami a kupujúcimi / značkami.

Článok 11 – Zodpovednosť

Nie sme zodpovední za:

 1. priamu alebo nepriamu škodu spôsobenú v dôsledku používania našej webovej stránky bez ohľadu na to, či je nárok založený na záručnom systéme, dohode alebo akejkoľvek inej právnej zásade;
 2. priama alebo nepriama škoda, ktorá je výsledkom (neoprávnených) informácií poskytnutých na webovej stránke, bez ohľadu na to, či tieto informácie poskytli my alebo akákoľvek iná strana pôsobiaca na webovej stránke;
 3. škody vyplývajúce z chýb tretích strán alebo spôsobené nedostupnosťou webovej stránky v dôsledku okolností mimo rozsahu nášho vplyvu.
Článok 12 – Odškodnenie

Používaním webovej stránky nás odškodníte za akékoľvek nároky, záväzky, škody, straty a výdavky tretích strán vyplývajúce z používania webovej stránky alebo služieb. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady nezákonného úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti z našej strany.

Článok 13 – Duševné vlastníctvo
 1. Všetky práva na ochranné známky, autorské práva, databázové práva a akékoľvek iné práva duševného vlastníctva akejkoľvek povahy, ktoré sú na webovej stránke, spolu so základným softvérovým kódom, sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Manufy B.V.
 2. Spoločnosť Manufy B.V. vám týmto udeľuje celosvetovú, nevýhradnú, neprenosnú, bezplatnú a odvolateľnú licenciu na používanie webovej stránky na osobné použitie v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami.
 3. Používaním našej webovej stránky nám dávate nevýhradnú, bezplatnú, prenosnú a celosvetovú licenciu na používanie akéhokoľvek obsahu, ktorý nahráte na webovú stránku.
 4. Používaním webovej stránky a nahrávaním obsahu vyhlasujete, že:
   • ste jediným a výhradným vlastníkom tohto obsahu; alebo
   • získali ste všetky potrebné licencie, súhlasy, povolenia alebo výnimky na nahrávanie obsahu.
Článok 14 – Rozhodné právo

Holandské právo

Článok 15 – Príslušný súd

Všetky spory vyplývajúce z týchto Všeobecných zmluvných podmienok alebo v súvislosti s nimi a všetky dohody medzi vami a spoločnosťou Manufy B.V. sa predkladajú výlučne príslušnému súdu spoločnosti Noord-Nederland v Holandsku.

v1.0 23-11-2020