Jesteśmy Manufy BV z adresem: Sylviuslaan 5, Groningen i kodem pocztowym: 9728 NS. Znajdziesz nas w Izbie Handlowej pod numerem: 77256026.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych ogólnych warunków, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty pod adresem: support@manufy.com .

Artykuł 1 – Zastosowanie

Niniejsze ogólne warunki użytkowania (Ogólne Warunki ) obowiązują podczas korzystania z Serwisu www.manufy.com, w tym z subdomen (Strona ).

Artykuł 2 – Ogólne
 1. Ogólne Warunki mają zastosowanie podczas korzystania z Witryny i obejmują wszystkie oferowane przez nas usługi.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków w dowolnym momencie. Korzystając z Serwisu akceptujesz najnowszą wersję Ogólnych Warunków.
 3. Odmienne warunki obowiązują tylko wtedy, gdy wyraziliśmy na nie pisemną zgodę.
 4. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków Ogólnych jest nieważna lub nieważna, nie ma to wpływu na obowiązywanie pozostałej części niniejszych Warunków Ogólnych. Część, która jest nieważna lub nieważna, zostanie zastąpiona postanowieniem, które bardzo przypomina postanowienie nieważne.
Artykuł 3 – Platforma
 1. Celem Witryny jest łączenie kupujących, marek i freelancerów z najlepszymi i najbardziej zrównoważonymi producentami w UE.
 2. Manufy BV nigdy nie jest stroną ostatecznej umowy między użytkownikami platformy.
 3. Chociaż dążymy do zapewnienia optymalnego doświadczenia użytkownika, dostarczamy nasze Usługi bez żadnych gwarancji co do jakości oferowanych usług.
Artykuł 4 – Warunki korzystania z Serwisu
 1. Nie możesz korzystać z Witryny w sposób naruszający prawo holenderskie lub jakiekolwiek inne obowiązujące zasady lub przepisy.
 2. Nie możesz rozpowszechniać:
   • filmy pornograficzne, obrazy lub inne materiały o treści erotycznej;
   • teksty, obrazy lub inne media zawierające treści erotyczne;
   • spam;
   • fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje;
   • wirusy, złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie szpiegujące lub inne oprogramowanie mające na celu wyrządzenie szkody naszym komputerom lub innym użytkownikom.
 3. Nie możesz zakładać konta pod cudzym imieniem ani udawać kogoś innego.
 4. Jesteś zobowiązany do nieujawniania danych osobowych pozyskanych od innych użytkowników i zabrania się ich nadużywania.
 5. Nie wolno kontaktować się z innymi użytkownikami w celach komercyjnych innych niż te, do których przeznaczona jest Witryna.
Artykuł 5 – Dostępność Serwisu
 1. Dołożymy wszelkich starań, aby Witryna była dostępna przez cały czas.
 2. Nie gwarantujemy, że Serwis jest wolny od błędów, ograniczeń, błędów lub dostępny 24/7. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, spowodowane niedostępnością Witryny lub błędami lub błędami.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane błędnymi informacjami na stronie
Artykuł 6 – Konto użytkownika
 1. Dane konta i hasło mogą być traktowane jako poufne. Użyj bezpiecznego hasła, które składa się z liter, symboli i cyfr i ma co najmniej 8 znaków. Korzystanie z konta odbywa się na własne ryzyko. Aktywność na Twoim koncie zostanie przypisana do Ciebie osobiście.
 2. Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie wszelkich nadużyć związanych z kontem lub korzystaniem z nich bez Twojej zgody oraz o zmianę hasła.
Artykuł 7 – Ceny i płatności

Niektóre usługi w Serwisie można kupić za kredyty. Możesz kupić te kredyty za pośrednictwem strony internetowej. Cena tych kredytów jest podana przy ich zakupie. Kredyty można wykorzystać przez rok od ich zakupu.

Artykuł 8 – Prawo do zamknięcia konta

Zastrzegamy sobie prawo do (tymczasowego) odmowy dostępu do konta lub zamknięcia i usunięcia konta w przypadku opóźnionej płatności, braku płatności, nadużycia lub naruszenia niniejszych Warunków Ogólnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane tymi działaniami.

Artykuł 9 – Poufność i prywatność

Zachowamy poufność Twoich danych osobowych i będziemy je przechowywać zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Możesz zapoznać się z naszą Polityką prywatności tutaj .

Artykuł 10 – Rozwiązywanie konfliktów

Nie jesteśmy zobowiązani do pomocy w rozwiązywaniu konfliktów między sprzedawcami/producentami a kupującymi/markami.

Artykuł 11 – Odpowiedzialność

Nie ponosimy odpowiedzialności za:

 1. bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione w wyniku korzystania z naszej Witryny, niezależnie od tego, czy roszczenie opiera się na programie gwarancyjnym, umowie lub jakiejkolwiek innej zasadzie prawnej;
 2. bezpośrednie lub pośrednie szkody, które są wynikiem (nieprawidłowych) informacji podanych w Serwisie, niezależnie od tego, czy informacje te zostały dostarczone przez nas, czy jakąkolwiek inną stronę aktywną w Serwisie;
 3. szkody wynikające z błędów popełnionych przez osoby trzecie lub spowodowane niedostępnością Serwisu w wyniku okoliczności pozostających poza naszym wpływem.
Artykuł 12 – Odszkodowanie

Korzystając z Serwisu, zwalniasz nas z wszelkich roszczeń, zobowiązań, szkód, strat i wydatków osób trzecich wynikających z korzystania z Serwisu lub Usług. Klauzula ta nie ma zastosowania w przypadku zamiaru niezgodnego z prawem lub rażącego niedbalstwa z naszej strony.

Artykuł 13 – Własność intelektualna
 1. Wszystkie prawa do znaków towarowych, prawa autorskie, prawa do baz danych i wszelkie inne prawa własności intelektualnej o dowolnym charakterze przysługujące Witrynie wraz z podstawowym kodem oprogramowania są wyłączną własnością Manufy BV
 2. Manufy BV niniejszym udziela użytkownikowi ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieodpłatnej i odwołalnej licencji na korzystanie z Witryny do użytku osobistego zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi.
 3. Korzystając z naszej Witryny, udzielasz nam niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej i ogólnoświatowej licencji na korzystanie z wszelkich treści, które przesyłasz do Witryny.
 4. Korzystając z Serwisu i zamieszczając treści oświadczasz, że:
   • jesteś jedynym i wyłącznym właścicielem tych treści; lub
   • uzyskałeś wszystkie niezbędne licencje, zgody, pozwolenia lub zrzeczenia się do przesyłania treści.
Artykuł 14 – Prawo właściwe

Prawo holenderskie

Artykuł 15 – Sąd właściwy

Wszelkie spory wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług lub w związku z nimi oraz wszelkie umowy pomiędzy Tobą a Manufy BV będą rozstrzygane wyłącznie we właściwym sądzie Noord-Nederland w Holandii.

v1.0 23-11-2020