Algemene Voorwaarden

Wij zijn Manufy B.V. met als adres: Peizerweg 132, Groningen en postcode: 9272 AN. Je kunt ons vinden bij de Kamer van Koophandel onder het volgende nummer: 77256026.

Als je vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kun je contact met ons opnemen via: support@manufy.com .

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing bij het gebruik van de Website, www.manufy.com, inclusief subdomeinen (de Website).

Artikel 2 - Algemeen
 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer je de website gebruikt en strekken zich uit tot alle door ons aangeboden diensten.

 2. We behouden het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Door gebruik te maken van de website accepteer je de laatste versie van de algemene voorwaarden.

 3. Afwijkende voorwaarden zijn alleen van toepassing indien wij dit schriftelijk hebben afgesproken.

 4. Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden nietig is, heeft dit geen invloed op de toepasselijkheid van de rest van deze algemene voorwaarden. Het nietige of nietige deel zal worden vervangen door een bepaling die sterk lijkt op de bepaling die nietig of nietig is.

Artikel 3 - Het platform
 1. Het doel van de website is om inkopers en freelancers te verbinden met de beste en meest duurzame producenten binnen de EU.

 2. Manufy B.V. is nimmer partij bij de uiteindelijke overeenkomst tussen gebruikers van het platform.

 3. Hoewel we ernaar streven een optimale gebruikerservaring te bieden, leveren we onze Services zoals ze zijn, zonder enige garanties met betrekking tot de kwaliteit van de aangeboden services.

Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden van de website
 1. Je mag de Website niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Nederlandse wet of andere toepasselijke regels of voorschriften.

 2. Je mag het volgende niet verspreiden:

  • pornografische video's, afbeeldingen of ander materiaal met erotische inhoud;
  • teksten, afbeeldingen of andere media met erotische inhoud;
  • spam;
  • valse of misleidende informatie;
  • virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om onze computers of die van andere gebruikers te beschadigen.
 3. Het is niet toegestaan ​​om een ​​account aan te maken onder de naam van iemand anders of je voor te doen als iemand anders.

 4. Je bent verplicht om persoonlijke gegevens die je van andere gebruikers hebt verkregen niet openbaar te maken en het is verboden deze te misbruiken.

 5. Het is niet toegestaan ​​andere gebruikers te benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website bedoeld is.

Artikel 5 - Beschikbaarheid van de website
 1. We zullen er alles aan doen om de website te allen tijde beschikbaar te maken.

 2. We kunnen niet garanderen dat de website zonder fouten, beperkingen, bugs of 24/7 beschikbaar is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van de Website of door bugs of fouten.

 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door foutieve informatie op de website

Artikel 6 - Gebruikersaccount
 1. Het is mogelijk dat je jouw accountgegevens en wachtwoord vertrouwelijk moet behandelen. Gebruik een veilig wachtwoord dat bestaat uit letters, symbolen en cijfers en dat minimaal 8 tekens lang is. Het gebruik van jouw account is voor eigen risico. Activiteit op jouw account wordt persoonlijk aan jou toegeschreven.

 2. Meld misbruik van jouw account of elk gebruik zonder jouw toestemming zo snel mogelijk en wijzig jouw wachtwoord.

Artikel 7 - Prijzen en betalingen

Sommige diensten op de website kunnen met credits worden gekocht. Je kunt deze credits kopen via de website. De prijs van deze credits wordt vermeld bij aankoop. Credits kunnen een jaar na aankoop worden gebruikt.

Artikel 8 - Recht om jouw account te sluiten

We behouden ons het recht voor om je (tijdelijk) de toegang tot jouw account te ontzeggen of jouw account te sluiten en te verwijderen in geval van vertraagde betaling, niet-betaling, misbruik of overtreding van deze Algemene Voorwaarden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die door deze handelingen wordt veroorzaakt.

Artikel 9 - Vertrouwelijkheid en privacy

We zullen jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen en opslaan in overeenstemming met ons privacybeleid. Je kunt ons privacybeleid hier lezen.

Artikel 10 - Conflictoplossing

We zijn niet verplicht om te helpen bij het oplossen van conflicten tussen verkopers / producenten en inkopers / merken.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 1. directe of indirecte schade geleden als gevolg van het gebruik van onze Website, ongeacht of de claim al dan niet gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomst of enig ander juridisch principe;

 2. directe of indirecte schade die het gevolg is van (onrechtmatige) informatie die op de Website wordt verstrekt, ongeacht of die informatie door ons of een andere partij actief op de Website is verstrekt;

 3. schade als gevolg van fouten gemaakt door derden of veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van de Website als gevolg van omstandigheden buiten onze invloedssfeer.

Artikel 12 - Vrijwaring

Door gebruik te maken van de website vrijwaar je ons van alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en uitgaven van derden die voortvloeien uit het gebruik van de website of de diensten. Deze clausule is niet van toepassing in geval van onrechtmatige opzet of grove nalatigheid van onze kant.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom
 1. Alle merkrechten, auteursrechten, databankrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook die op de Website rusten, samen met de onderliggende softwarecode, zijn exclusief eigendom van Manufy B.V.

 2. Manufy B.V. verleent je hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije en herroepbare licentie om de Website te gebruiken voor persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

 3. Door onze website te gebruiken, geef je ons een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en wereldwijde licentie om alle inhoud die je uploadt op de website te gebruiken.

 4. Door de website te gebruiken en inhoud te uploaden, verklaar je:

  • dat je de enige en exclusieve eigenaar bent van die inhoud; of
  • dat je alle benodigde licenties, toestemmingen, toestemmingen of vrijstellingen hebt verkregen om de inhoud te uploaden.
Artikel 14 - Toepasselijk recht

Nederlands recht

Artikel 15 - Bevoegde rechtbank

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Servicevoorwaarden en alle overeenkomsten tussen jou en Manufy B.V. zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Noord-Nederland in Nederland.

v1.0 23-11-2020