Všeobecné obchodní podmínky

Jsme Manufy B.V. s následující adresou: Peizerweg 132, Groningen a PSČ: 9272 AN. Najdete nás v obchodní komoře pod následujícím číslem: 77256026.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto obecných podmínek, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: support@manufy.com .

Článek 1 - Použitelnost

Tyto všeobecné podmínky použití (dále jen „všeobecné podmínky“) platí při používání webových stránek www.manufy.com, včetně subdomén (dále jen „webové stránky“).

Článek 2 - Obecné
 1. Všeobecné podmínky platí, když používáte webovou stránku, a vztahují se na všechny námi nabízené služby.

 2. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit Všeobecné podmínky. Používáním webových stránek přijímáte nejnovější verzi všeobecných podmínek.

 3. Odchylné podmínky jsou použitelné, pouze pokud jsme s nimi písemně souhlasili.

 4. Pokud je některá část těchto všeobecných podmínek neplatná nebo neplatná, nebude to mít vliv na použitelnost zbývající části těchto všeobecných podmínek. Část, která je neplatná nebo neplatná, bude nahrazena ustanovením, které se velmi podobá ustanovení, které je neplatné nebo neplatné.

Článek 3 - Platforma
 1. Cílem této webové stránky je spojit kupující, značky a nezávislé pracovníky s nejlepšími a nejudržitelnějšími výrobci v EU.

 2. Manufy B.V. nikdy není smluvní stranou konečné dohody mezi uživateli platformy.

 3. I když se snažíme poskytovat optimální uživatelský komfort, dodáváme naše Služby tak, jak jsou, bez jakýchkoli záruk týkajících se kvality nabízených služeb.

Článek 4 - Podmínky používání webových stránek
 1. Web nemůžete používat způsobem, který porušuje nizozemské zákony nebo jiná příslušná pravidla nebo předpisy.

 2. Není dovoleno šířit následující položky:

  • pornografická videa, obrázky nebo jiný materiál s erotickým obsahem;
  • texty, obrázky nebo jiná média s erotickým obsahem;
  • spam;
  • nepravdivé nebo zavádějící informace;
  • viry, malware, spyware nebo jiný software určený k poškození našich počítačů nebo jiných uživatelů.
 3. Není vám dovoleno vytvořit účet pod jménem někoho jiného nebo předstírat, že jste někým jiným.

 4. Jste povinni nezveřejňovat osobní údaje získané od jiných uživatelů a je zakázáno je zneužít.

 5. Není vám dovoleno přistupovat k jiným uživatelům pro jiné komerční účely, než pro které je webová stránka určena.

Článek 5 - Dostupnost webových stránek
 1. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom webovou stránku neustále zpřístupňovali.

 2. Nezaručujeme, že web není bez chyb, omezení, chyb nebo je k dispozici 24/7. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené nedostupností webových stránek nebo chybami či chybami.

 3. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za škody způsobené chybnými informacemi na webových stránkách

Článek 6 - Uživatelský účet
 1. Možná budete muset s údaji o svém účtu a heslem zacházet jako s důvěrnými. Použijte bezpečné heslo, které se skládá z písmen, symbolů a číslic a které je alespoň 8 znaků dlouhé. Používání vašeho účtu je na vaše vlastní riziko. Aktivita na vašem účtu bude připsána vám osobně.

 2. Co nejdříve nahlaste jakékoli zneužití vašeho účtu nebo jakékoli použití bez vašeho svolení a změňte své heslo.

Článek 7 - Ceny a platby

Některé služby na webových stránkách lze zakoupit za kredity. Tyto kredity si můžete zakoupit prostřednictvím webových stránek. Cena těchto kreditů je uvedena při jejich nákupu. Kredity lze použít rok po jejich zakoupení.

Článek 8 - Právo na zrušení vašeho účtu

Vyhrazujeme si právo (dočasně) odepřít vám přístup k vašemu účtu nebo uzavřít a smazat váš účet v případě opožděné platby, nezaplacení, zneužití nebo porušení těchto všeobecných podmínek. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za škody způsobené těmito činy.

Článek 9 - Důvěrnost a soukromí

Vaše osobní údaje budeme udržovat v tajnosti a ukládáme je v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst zde .

Článek 10 - Řešení konfliktů

Nejsme povinni pomáhat řešit konflikty mezi prodejci / výrobci a kupujícími / značkami.

Článek 11 - Odpovědnost

Nejsme zodpovědní za:

 1. přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku používání našich webových stránek, bez ohledu na to, zda je nárok založen na záručním schématu, dohodě nebo jiném právním principu či nikoli;

 2. přímé nebo nepřímé škody, které jsou výsledkem (nesprávných) informací poskytovaných na webových stránkách, bez ohledu na to, zda jsme tyto informace poskytli my nebo jakákoli jiná strana působící na webových stránkách;

 3. škody vyplývající z chyb způsobených třetími stranami nebo způsobených nedostupností webových stránek v důsledku okolností mimo rozsah našeho vlivu.

Článek 12 - Odškodnění

Používáním webových stránek nás odškodňujete za veškeré nároky, závazky, škody, ztráty a výdaje třetích stran vyplývající z používání webových stránek nebo služeb. Toto ustanovení se nevztahuje na případy nezákonného úmyslu nebo hrubé nedbalosti z naší strany.

Článek 13 - Duševní vlastnictví
 1. Veškerá práva k ochranným známkám, autorská práva, práva k databázím a jakákoli jiná práva duševního vlastnictví jakékoli povahy, která se na webu vyskytují společně s příslušným softwarovým kódem, jsou výlučným vlastnictvím společnosti Manufy B.V.

 2. Společnost Manufy B.V. vám tímto uděluje celosvětovou, nevýhradní, nepřenosnou, bezplatnou a odvolatelnou licenci k používání webových stránek pro osobní použití v souladu s těmito všeobecnými podmínkami.

 3. Používáním našich webových stránek nám dáváte nevýhradní, bezplatnou, přenosnou a celosvětovou licenci k použití jakéhokoli obsahu, který na web nahrajete.

 4. Používáním webových stránek a nahráváním obsahu prohlašujete, že:

  • jste výhradním vlastníkem tohoto obsahu; nebo
  • získali jste všechny nezbytné licence, souhlasy, oprávnění nebo výjimky k nahrání obsahu.
Článek 14 - Rozhodné právo

Nizozemské právo

Článek 15 - Příslušný soud

Veškeré spory vyplývající z těchto všeobecných podmínek služby a všech dohod mezi vámi a společností Manufy B.V. nebo v souvislosti s nimi budou předloženy výhradně příslušnému soudu v nizozemském Noord-Nederland.

v1.0 23-11-2020