Jsme Manufy B.V. s následující adresou: Sylviuslaan 5, Groningen a PSČ: 9728 NS. Najdete nás u Hospodářské komory pod následujícím číslem: 77256026.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto všeobecných podmínek, můžete nás kontaktovat poštou na adrese: support@manufy.com.

Článek 1 – Použitelnost

Tyto všeobecné podmínky používání (Všeobecné podmínky) platí při používání Webových stránek, www.manufy.com, včetně subdomén (Webové stránky).

Článek 2 – Obecné
 1. Všeobecné podmínky platí při používání webových stránek a vztahují se na všechny služby, které nabízíme.
 2. Vyhrazujeme si právo Všeobecné podmínky kdykoli změnit. Používáním webových stránek přijímáte nejnovější verzi Všeobecných podmínek.
 3. Odchylné podmínky jsou použitelné pouze tehdy, pokud jsme s nimi písemně souhlasili.
 4. Pokud je některá část těchto Všeobecných podmínek neplatná, nemá to vliv na použitelnost zbývající části těchto Všeobecných podmínek. Část, která je neplatná, bude nahrazena ustanovením, které se velmi podobá ustanovení, které je neplatné.
Článek 3 – Platforma
 1. Cílem webových stránek je propojit kupující, značky a nezávislé pracovníky s nejlepšími a nejudržitelnějšími výrobci v rámci EU.
 2. Manufy B.V. není nikdy stranou konečné dohody mezi uživateli platformy.
 3. I když se snažíme poskytovat optimální uživatelský zážitek, poskytujeme naše služby tak, jak jsou, bez jakýchkoli záruk týkajících se kvality nabízených služeb.
Článek 4 – Podmínky používání webových stránek
 1. Webové stránky nesmíte používat způsobem, který porušuje nizozemské zákony nebo jiná platná pravidla nebo předpisy.
 2. Není dovoleno šířit následující:
   • pornografická videa, obrázky nebo jiný materiál s erotickým obsahem;
   • texty, obrázky nebo jiná média s erotickým obsahem;
   • spam;
   • nepravdivé nebo zavádějící informace;
   • viry, malware, spyware nebo jiný software určený k poškození našich počítačů nebo počítačů jiných uživatelů.
 3. Nesmíte si vytvořit účet pod jménem někoho jiného nebo předstírat, že jste někdo jiný.
 4. Jste povinni nezveřejňovat osobní údaje získané od jiných uživatelů a je zakázáno je zneužívat.
 5. Není dovoleno oslovovat jiné uživatele pro jiné komerční účely, než pro které jsou webové stránky určeny.
Článek 5 – Dostupnost internetových stránek
 1. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom webové stránky byly vždy k dispozici.
 2. Nezaručujeme, že webové stránky jsou bez chyb, omezení, chyb nebo jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli škody, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené nedostupností webových stránek nebo chybami nebo chybami.
 3. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené chybnými informacemi na webových stránkách
Článek 6 – Uživatelský účet
 1. Možná budete muset zacházet s údaji o svém účtu a heslem důvěrně. Používejte bezpečné heslo, které se skládá z písmen, symbolů a číslic a které má délku alespoň 8 znaků. Používání účtu je na vlastní riziko. Aktivita na vašem účtu bude připsána vám osobně.
 2. Jakékoli zneužití vašeho účtu nebo jakékoli použití bez vašeho svolení nahlaste co nejdříve a změňte si heslo.
Článek 7 – Ceny a platby

Některé služby na webových stránkách lze zakoupit pomocí kreditů. Tyto kredity si můžete zakoupit prostřednictvím webových stránek. Cena těchto kreditů je uvedena při jejich nákupu. Kredity lze využít po dobu jednoho roku od jejich zakoupení.

Článek 8 – Právo na zrušení účtu

Vyhrazujeme si právo (dočasně) odepřít vám přístup k vašemu účtu nebo uzavřít a smazat váš účet v případě opožděné platby, nezaplacení, zneužití nebo porušení těchto Všeobecných podmínek. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené těmito akcemi.

Článek 9 – Důvěrnost a soukromí

Vaše osobní údaje budeme uchovávat v tajnosti a uchovávat je v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Naše Zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst zde.

Článek 10 – Řešení konfliktů

Nejsme povinni pomáhat řešit konflikty mezi prodávajícími/výrobci a kupujícími/značkami.

Článek 11 – Odpovědnost

Neneseme odpovědnost za:

 1. přímé nebo nepřímé škody utrpěné v důsledku používání našich webových stránek, bez ohledu na to, zda je nárok založen na záručním systému, dohodě nebo jiném právním principu;
 2. přímé nebo nepřímé škody, které jsou výsledkem (neoprávněných) informací poskytnutých na webových stránkách, bez ohledu na to, zda tyto informace poskytli my nebo jakákoli jiná strana, aktivní na webových stránkách;
 3. škody vyplývající z chyb třetích stran nebo způsobené nedostupností webových stránek v důsledku okolností mimo rozsah našeho vlivu.
Článek 12 – Odškodnění

Používáním webových stránek nás odškodňujete od jakýchkoli nároků, závazků, škod, ztrát a výdajů od třetích stran vyplývajících z používání webových stránek nebo služeb. Tato klauzule se nevztahuje na případy nezákonného úmyslu nebo hrubé nedbalosti z naší strany.

Článek 13 – Duševní vlastnictví
 1. Všechna práva k ochranným známkám, autorská práva, databázová práva a jakákoli jiná práva duševního vlastnictví jakékoli povahy, která náleží Webovým stránkám spolu s podkladovým softwarovým kódem, jsou výhradním vlastnictvím společnosti Manufy B.V.
 2. Manufy B.V. vám tímto uděluje celosvětovou, nevýhradní, nepřenosnou, bezplatnou a odvolatelnou licenci k používání Webových stránek pro osobní potřebu v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.
 3. Používáním našich webových stránek nám udělujete nevýhradní, bezplatnou, přenosnou a celosvětovou licenci k používání jakéhokoli obsahu, který nahrajete na webové stránky.
 4. Používáním webových stránek a nahráváním obsahu prohlašujete, že:
   • jste jediným a výhradním vlastníkem tohoto obsahu; nebo
   • získali jste všechny potřebné licence, souhlasy, oprávnění nebo výjimky k nahrání obsahu.
Článek 14 – Rozhodné právo

Nizozemské právo

Článek 15 – Příslušný soud

Veškeré spory vyplývající z těchto Všeobecných smluvních podmínek nebo v souvislosti s nimi a všechny dohody mezi vámi a společností Manufy B.V. budou předloženy výhradně příslušnému soudu v Noord-Nederland v Nizozemsku.

v1.0 23.11.2020