Общи условия за купувачи

Настоящите Общи условия (Правилата и условията за купувача) се прилагат за всяко използване на уебсайта www.manufy.com и всички поддомейни. Правилата и условията на Купувача се прилагат и за всички услуги, които се предлагат от нас на Потребители, действащи в качеството на Купувач. Уебсайтът е платформа за свързване на производители и купувачи за модно производство и други услуги, свързани с производството. Уебсайтът свързва хора, които искат да произвеждат стоки, улеснява сключването на сделки между купувачи и производители. Manufy BV (Manufy) може да промени Правилата и условията на купувача по всяко време. Използвайки уебсайта, вие се съгласявате, че винаги ще се прилага последната версия на Общите условия за купувача. Manufy трябва да приеме писмено споразумения, които се отклоняват от Правилата и условията на производителя, преди да станат валидни.

Член 1 – Общи

Правилата и условията на купувача се прилагат за: потребители, които използват уебсайта, за да търсят производители, като подадат заявка за производствена оферта или като се свържат директно с производителите. Тези потребители се наричат Купувачи.

По ваше искане Manufy ще ви изпрати Общите условия на купувача без такса. Правилата и условията на купувача също са достъпни на www.manufy.com.

Ако някоя част от Правилата и условията на Купувача е невалидна или невалидна, това няма да засегне валидността на останалата част от Общите условия на Купувача. Нищожната или анулираната част ще бъде заменена от разпоредба, която съответства, доколкото е възможно, на съдържанието на разпоредбата, която е невалидна.

Член 2 – Правила за използване на уебсайта

Нямате право да използвате уебсайта по начин, който нарушава холандското или друго приложимо законодателство или разпоредби. Не можете да разпространявате следното чрез уебсайта:

 • Порнографски филми, изображения или други медии с еротично съдържание;
 • Текстове или изображения, които са обидни, расистки, дискриминационни или подстрекателски;
 • Нежелана реклама (спам);
 • Неправилна или подвеждаща информация; или
 • Вируси, злонамерен софтуер, шпионски софтуер или друг софтуер, предназначен да причини щети на компютрите, които принадлежат на нас или на други потребители.

Нямате право да създавате акаунт под чуждо име или по друг начин да се представяте за някой друг. Трябва да пазите поверителни личните данни, получени от други потребители. Освен това не трябва да злоупотребявате с тези данни. Нямате право да се обръщате към други потребители за цели (комерсиални и други), различни от тези, за които е предназначен уебсайтът. Нямате право да правите поръчки на уебсайта за изпращане на пари, незаконни стоки като оръжия, наркотици и др., или опасни, специфични и/или нетрайни стоки. Пълната отговорност и отговорност съгласно цялото приложимо законодателство по отношение на транспортирането на такива стоки се носи от Купувача. Лице, което урежда закупуването на такива стоки, е изложено на риск да бъде обект на наказателно преследване или други правни мерки. Всички глоби или други щети, произтичащи от незаконни, опасни, специфични и/или нетрайни стоки, за които Купувачът е закупил, ще бъдат възстановени от Купувача.

Цялата комуникация преди изпълнението на Поръчката трябва да се проведе през уебсайта. Следователно не е разрешено да се обменят данни за контакт (напр. телефонни номера и имейл адреси) чрез системата за съобщения. Поръчки с адрес за получаване или доставка извън страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) ще бъдат премахнати от уебсайта. Ако подозирате, че купувач или производител злоупотребява с уебсайта, вие сте длъжни да докладвате това на Manufy.

Статия 3 – Платформата

Целта на уебсайта е да предостави платформа, на която производител и купувач могат да влязат в контакт. Производителят е готов да извърши производство на облекло (Продуктите) за Купувача и Купувачът желае да има конкретна заявка за производство за това. Това създава договор между производителя и купувача. Manufy и Производителят изрично не възнамеряват да сключват трудов договор по смисъла на Раздели 610 и следващите. и 690 и сл. от книга 7 от Холандския граждански кодекс. Manufy и Производителят изрично желаят да предотвратят приложимостта на фиктивното трудово правоотношение. Manufy не е страна по договора между Производител и Купувач. Manufy просто предоставя платформата и улеснява контакта между производител и купувач. Manufy не носи отговорност за споразуменията или изпълнението на споразуменията между Производителя и Купувача. Ако възникне конфликт между Производителя и Купувача, те сами трябва да разрешат този конфликт. Мануфи е готов да действа като посредник и се радва да помогне за разрешаването на конфликт. Manufy ще използва линията от действия, описани в член 7 – Защита на купувача при посредничество при конфликти.

Член 4 – Поръчка и плащане

Поръчката, направена от Купувача при Производителя, е приключена веднага след като Купувачът е платил авансово през уебсайта и Производителят е посочил, че желае да изпълни направената Поръчка. Поръчката се заплаща чрез платформата за онлайн плащане BV, която събира плащанията от името на производителя. След плащане Купувачът ще получи потвърждение за плащане чрез платформата. Всички плащания, извършени чрез Online Payment Platform BV, се задържат на Escrow до приключване на производството и доставката на поръчката.

След като Купувачът плати, се изпраща съобщение до Производителя, че офертата му е приета. След това производителят ще започне производството на продукта с прогнозна и договорена дата на доставка. Ако Производителят приеме Поръчката, той или тя поема пълна отговорност за правилното изпълнение на Поръчката.

Производителят организира работата си самостоятелно и е напълно независим при изработването на Поръчката. Производителят ще изпълни Поръчката по свое усмотрение и без надзор или управление от Manufy. Купувачът и/или Производителят могат да правят предложения и да дават инструкции по отношение на резултата от Поръчката.

Купувачът приема, че всички поръчки, сключени чрез уебсайта, са предмет на Правилата и условията на производителя , както се предлагат от Manufy на производителя.

Manufy и Купувачът изрично се съгласяват, че Производителят може също да произвежда поръчки за други Купувачи.

Купувачът е отговорен за предоставянето на правилна и пълна информация относно Поръчката.

Цените за услугите на Manufy са посочени на уебсайта. Купувачът плаща на Manufy такса за защита на купувача в размер на 3% от общата сума на транзакцията на Продуктите. Производителят плаща на Manufy 5% от общата цена на Продуктите като агентско възнаграждение. Тази агентска такса е предмет на Правилата и условията на производителя, както се предлага от Manufy на производителя.

Manufy може да променя цените на Услугата и Защита на купувача без предизвестие. Приложимата цена е цената, посочена на уебсайта. Никакви права не могат да бъдат извлечени от предишни цени.

Статия 5 – Примерни заповеди

Малки поръчки като образци от произведения на производителя или първи повторения на производствената поръчка в по-малки количества се считат за Примерни поръчки. Примерните поръчки са самите поръчки и следователно същите правила и условия ще важат за примерните поръчки, както и за поръчките.

Член 6 – Система за проследяване на доставка .

Информацията, предоставена от Manufy като част от Система за проследяване на доставка, ще отразява само информацията за проследяване, предоставена от превозвача на Артикула. Следователно Manufy отхвърля всякаква отговорност, ако превозвачът предостави неточна, непълна или остаряла информация за проследяване.

Член 7 – Защита на купувача

Чрез закупуване на продукти чрез уебсайта, Купувачът ще се присъедини към задължителния план за защита на купувача. Планът за защита на купувача се добавя към всяка поръчка, направена през уебсайта. От Купувача ще се изисква изрично да позволи на Manufy да започне незабавно да предоставя услугата Защита на купувача, след като Купувачът завърши своята поръчка и приключи плащането.

Покупките, направени без използване на Уебсайта, се правят единствено на риск на Потребителите и Manufy няма да предлага никоя от услугите, включени в Защитата на купувача във връзка с такива транзакции. До степента, разрешена от закона, Manufy не носи отговорност и отхвърля всякаква отговорност, произтичаща от или свързана с покупки, извършени извън уебсайта. ​​За вашата сигурност и тази на транзакциите ви каним да извършвате транзакции, използвайки уебсайта, а не да извършвате транзакции извън уебсайта.

Със защитата на купувача Купувачът ще се възползва от следното:

 • Поддръжка на клиенти на Manufy, която може да помогне при всякакви проблеми с поръчката, като има достъп до подробностите за поръчката и действа като посредник между Купувача и Производителя
 • Безопасни плащания чрез Online Payment Platform BV и защита на общата цена, при което всички плащания, извършени чрез Online Payment Platform BV, се държат в Escrow до приключване на поръчката.

Предимствата на защитата на купувача се предлагат само като комбинация и не се предлагат като отделна услуга. Таксата за защита на купувача се изчислява, както следва: сума, равна на 3% от общата цена, договорена между Купувача и Производителя.

Защитата на купувача не е услуга за застраховка или правна защита. Защитата на купувача е услуга, предлагана от Manufy. То не замества законните права или законовите гаранции на Купувача, които могат да бъдат упражнявани в допълнение към и независимо от Защитата на купувача.

Процес за получаване на отстъпка или възстановяване на средства съгласно Защитата на купувача.
Защитата на купувача включва правото на Купувачите да получат отстъпка, ако поръчката не е доставена или значително не отговаря на описанието.

За да получи възможна отстъпка или възстановяване на сумата съгласно Защитата на купувача, Купувачът трябва да докладва за проблема на Manufy в рамките на седем дни от момента, в който Купувачът бъде уведомен от Manufy, че поръчката е трябвало да бъде доставена (Период за подаване на спорове). Ако Купувачът не съобщи за проблема в рамките на Периода за подаване на спорове, Транзакцията ще бъде завършена и парите в Escrow ще бъдат освободени на Производителя.

Ако Купувачът не получи поръчката, той трябва да информира Manufy в рамките на Периода за подаване на спор. Това ще спре транзакцията и общата покупна цена ще бъде запазена, докато отделът за поддръжка на клиенти на Manufy проучи и потвърди дали продуктът е бил изгубен при транспортиране. След като Поръчката бъде потвърдена като изгубена при транспортиране, Manufy ще поиска, а външен доставчик на платежни услуги ще възстанови на Купувача общата покупна цена на Поръчката. В случай на спор относно загубата на Поръчката по време на изпращане, информацията, предоставена от доставчика на доставка, ще се счита за точна, освен ако и докато не бъде предоставено доказателство за противното на Manufy от Купувача.

Продуктите трябва да отговарят на описанието, снимките и мострите, предоставени от производителя. Ако Поръчката, получена от Купувача, не отговаря на описанието, снимките и мострите, предоставени от Производителя, тя ще се счита за „Значително не както е описано“. Това включва следната(ите) разлика(и) между получения продукт и описанието на продукта: неправилни размери, грешни цветове, сериозни повреди на продуктите, неправилни продукти или липсващи продукти. Обратно, поръчка няма да се счита за значително несъответстваща на описанието, ако разликите между получените продукти и описанието, снимките и пробите на продуктите включват само незначителни и незначителни разлики, които не влияят на употребата и външния вид на продуктите, както е законно очаквано от Купувача въз основа на описание на продукта, снимки и мостри. Ако Купувачът прецени, че получената Поръчка значително не съответства на описаната, Купувачът трябва да докладва за проблема на Manufy в рамките на Периода за подаване на спорове. Това ще спре транзакцията и общата цена на поръчката няма да бъде предоставена на производителя, докато не завърши следният процес:

 • Купувачът и Производителят могат да разрешат проблема помежду си на Лични съобщения. Отделът за поддръжка на клиенти на Manufy желае, но не е задължен да посредничи между двамата потребители, за да намери подходящо решение за проблема.
 • Ако Купувачът и Производителят не могат или не желаят да решат проблема помежду си, те могат да се свържат с отдела за поддръжка на клиенти на Manufy. Ако продуктът значително не отговаря на описания въз основа на критериите, описани по-горе:
 1. Manufy ще уведоми Производителя за твърдението на Купувача, че Продуктът значително не отговаря на описания и Производителят ще има седем (7) дни от това уведомление, за да, по избор на Производителя, 1. предостави доказателство, че поръчката не е „Значително не както е описано“, или 2. посочете обратен адрес на Купувача на лично съобщение.
 2. Ако Производителят предостави информация/доказателство относно претенцията в посочения срок, Manufy ще вземе решение дали Поръчката значително не отговаря на описаната чрез оценка на информацията/доказателствата, предоставени от Купувача и Производителя. Ако Manufy установи, че поръчката значително не отговаря на описаната, на производителя ще бъде дадено допълнително време да предостави на купувача адреса за връщане на производителя.
 3. Ако Производителят предостави адреса за връщане, Manufy ще анулира Транзакцията и ще инструктира външния доставчик на платежни услуги да възстанови сумата на Купувача, след като Купувачът потвърди, че продуктът е бил изпратен обратно на Производителя. Моля, обърнете внимание, че Manufy не предоставя услугата за връщане на поръчка. Купувачът трябва да заплати връщането на Поръчката, освен ако не е договорено друго с Производителя.
 4. Ако Производителят не отговори на искането на Manufy за информация или не предостави обратен адрес на Купувача, Manufy ще анулира Транзакцията и ще инструктира външния доставчик на плащания да възстанови на Купувача общата покупна цена на Поръчката. След като транзакцията бъде анулирана, потребителите могат да продължат комуникацията директно относно връщането на поръчката на производителя и Manufy повече няма да помага/посредничи.

Няма възстановяване. Купувачът няма да има право на възстановяване на сумата съгласно Защитата на купувача и общата цена на поръчката ще бъде предоставена на производителя, ако:

 • Manufy определя, че поръчката не е „Значително не както е описано“
 • Купувачът не докладва проблема на Manufy в рамките на периода за подаване на спор
 • продуктите от Поръчката са били манипулирани, измити, използвани, тествани или модифицирани по какъвто и да е начин от Купувача; или
 • Купувачът вече е потвърдил, че Поръчката отговаря на неговите очаквания, като е кликнал върху бутона „Всичко е наред“ в прозореца за лично съобщение на Купувача с Производителя.

Връщане на артикули. При връщане на Продуктите на Производителя, за да получите възстановяване на сумата съгласно Защитата на купувача, Купувачът трябва да поеме разходите за връщане, освен ако не е договорено друго с Производителя. Manufy ще инструктира Online Payment Platform BV. да възстанови общата цена на Купувача, след като получи потвърждението на Купувача, че е изпратил Поръчката обратно на Производителя.

Признаване на ролята на Manufy при издаването на възстановяване на средства съгласно Защитата на купувача. Потребителите се съгласяват да спазват процеса за получаване на отстъпка или възстановяване на средства съгласно Защита на купувача и да си сътрудничат с Manufy, за да позволят на Manufy да взема решения по всеки проблем, свързан със Защита на купувача, въз основа на обективните критерии, посочени в настоящите Правила и условия. Ако Потребителите разрешат проблема помежду си, след като той вече е ескалирал до отдела за поддръжка на клиенти на Manufy, потребителите се задължават да информират отдела за поддръжка на клиенти на Manufy за такъв резултат.

Член 8 – Приключване на транзакция

Общата цена на поръчката, платена от Купувача, ще бъде задържана от Платформата за онлайн плащане в Escrow, докато поръчката бъде завършена. Поръчката е изпълнена:

 • когато Купувачът кликне върху „Всичко е наред“ по време на Периода за подаване на спорове; или
 • автоматично след изтичане на Периода за подаване на спорове, ако Купувачът не изпрати проблем чрез потока „Имам проблем“ по време на Периода за подаване на спорове; или
 • след разрешаването на проблем, който е докладван по време на Периода за подаване на спор.

След като Поръчката бъде завършена, покупната цена на Поръчката минус агентската такса за Производителите ще бъде незабавно преведена от Платформата за онлайн плащане BV на Производителя.

Валута; Данъци: Всички цени на уебсайта са изразени в евро (EUR), включително всеки приложим ДДС

Всички цени на Услугата на уебсайта включват ДДС.

Може да бъде начислена допълнителна такса за различни методи на плащане, като например плащания с кредитна карта.

Член 9 – Правила и условия на трети страни

Някои функции на уебсайта използват инструменти и услуги, предоставени от трети страни, които може да се уреждат от отделни правила и условия. Например, за да използвате решението за преопаковане на Repack, трябва да се съгласите с Repack’s правила и условия. Когато инструментите и услугите на трети страни се управляват от отделни правила и условия, уебсайтът ще ви предостави връзка към приложимите правила и условия. Последните ще ви бъдат предоставени във формат, който позволява да бъдат възпроизвеждани и съхранявани в рамките на съответните услуги на трети страни и трябва да бъдат приети отделно, ако искате да използвате тези услуги на трети страни.

Член 10 – Наличност на уебсайта

Manufy прави всичко възможно, за да гарантира, че уебсайтът е достъпен. Manufy не гарантира, че уебсайтът ще работи безупречно и ще бъде винаги достъпен. Следователно Manufy не носи отговорност за претърпени щети, ако Manufy не работи или не работи сигурно.

Член 11 – Потребителски акаунт

Трябва да защитите данните за влизане в акаунта си от други и да пазите паролата си строго поверителна. Manufy приема, че всичко, което се случва на или с вашия акаунт, се извършва от вас или под ваше наблюдение. Ако смятате или знаете, че вашият акаунт е обект на злоупотреба, трябва да съобщите за това възможно най-скоро на Manufy. Manufy ще направи всичко възможно, за да ви помогне да спрете всякакви злоупотреби. Можете да изтриете акаунта си по всяко време без такса.

Член 12 – Цени

Ако трябва да платите за част от Услугата, Manufy ще посочи това ясно на уебсайта. Всички цени на Услугите включват ДДС.

Член 13 – Изключване

Ако Manufy прецени, че сте нарушили закона или тези Правила и условия на купувача, Manufy може да ви изключи изцяло или частично от уебсайта. Manufy може също така да ви изключи изцяло или частично от уебсайта, ако не успеете да платите навреме или изобщо.

Manufy може да ви изключи от уебсайта чрез, например:

 • Изтриване на вашия акаунт;
 • Блокирането ви от части от уебсайта.

Член 14 – Отговорност

Manufy не носи отговорност за каквито и да било преки или непреки щети, които може да претърпите от използването на нашия уебсайт. Например Manufy не носи отговорност за:

 • Щети, претърпени от Купувача поради невярна информация на уебсайта;
 • Сключването и изпълнението на договори между Производителя и Купувача чрез Уебсайта;
 • Правилното функциониране на връзките и хипервръзките на уебсайта;
 • Ситуации, при които мобилното устройство на Купувача е откраднато и трета страна впоследствие използва уебсайта посредством мобилното устройство на Купувача;
 • Всяка повреда или промяна на устройството на Купувача в резултат на използването на уебсайта; и
 • Неизпълнение от Manufy на задълженията в настоящите Правила и условия на Купувача, ако неизпълнението се дължи на събития извън разумния контрол на Купувача.

Manufy няма влияние върху информацията, която Купувачите публикуват на уебсайта или информацията, обменяна между Купувачи и Производители. Manufy не носи отговорност за тази информация. Manufy също така не носи отговорност за непълна или невярна информация в резултат на неправилно предаване на тази информация.

Manufy може да изтрие информация от уебсайта, ако тази информация е незаконна, противоречи на настоящите Правила и условия на купувача или е по някакъв друг начин неподходяща.

Член 15 – Поверителност

Manufy се задължава да пази цялата ви поверителна информация строго поверителна. Manufy разбира „поверителна информация“ като цялата информация, която сте посочили като поверителна или чиято поверителност произтича от естеството на информацията.

Член 16 – Поверителност

Manufy зачита вашата поверителност и спазва новото европейско законодателство, Общия регламент за защита на данните. Ако използвате нашия уебсайт, ние ще събираме конкретни лични данни от вас. В нашата политика за поверителност можете да видите какви лични данни събираме и за какво ги използваме. Можете да намерите нашата политика за поверителност тук: https://www.manufy.com/privacy-policy/ .

Член 17 – Спорове

Ако възникне спор между вас и Manufy, се прилага холандското законодателство. В този случай Окръжният съд на Амстердам е компетентен да се произнесе по спора.